Tag: arbeidsrecht

PESTEN OP HET WERK

6 mei 2016 Hedy Bollen Reacties uitgeschakeld voor PESTEN OP HET WERK

Pesten op het werk

Pesten op het werk komt veel voor. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 mensen wel eens is gepest op het werk. De gevolgen van pesten zijn groot. Denk aan een verminderde motivatie en productiviteit. Een hoog ziekteverzuim. Arbeidsconflicten. En niet te vergeten soms blijvende (psychische) schade voor degene die wordt gepest.

Wat is pesten eigenlijk?

Bij pesten op het werk gaat het om roddelen, buitensluiten, uitschelden, belachelijk maken, vernederende taken geven enzovoort. Pesten is niet een enkel incident, maar heeft iets structureels. Niet alleen degene die gepest wordt heeft er last van, maar ook collega’s die moeten toekijken maar er weinig aan (denken te) kunnen doen.

Wat moet de werkgever doen?

De werkgever moet zorgen voor goede, veilige werkomstandigheden, waaronder een ‘pestvrij’ werkklimaat. Het is dus de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat er niet gepest wordt op het werk.

De werkgever kan dit doen door een duidelijk beleid te voeren. Dat kan door voorlichting te geven aan de werknemers over de gevolgen van pesten …. door heel duidelijk te maken dat pesten niet wordt getolereerd … en natuurlijk door steeds adequaat in te grijpen bij pestgedrag.

De rechter komt eraan te pas

Soms leidt pesten tot arbeidsconflicten die bij de rechter terecht komen. In een recente zaak vroeg de werkgever de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden, omdat de werknemer zou disfunctioneren. Maar tijdens de procedure bleek de werknemer gepest werd door collega’s. De kantonrechter laat er geen misverstand over bestaan dat de werkgever hier een grote verantwoordelijkheid heeft, die deze werkgever niet goed had opgepakt. De gevraagde ontbinding werd geweigerd.

De kantonrechter overwoog in zijn uitspraak:

De klachten over het functioneren van de werknemer, zoals door de werkgever aangevoerd en hiervoor weergegeven, kunnen uit de aard der zaak niet los gezien worden van het feit dat de werknemer pesterijen en seksuele intimidatie op de werkvloer heeft ervaren (…). Weliswaar zijn door de werkgever veel gesprekken gevoerd met de werknemer, doch effectief zijn die niet gebleken. Steeds klinkt in het dossier de grondtoon door van het meegaan door de werkgever in de klachten van collega’s van de werknemer zonder veel weerwoord van de werknemer toe te staan. Daardoor kan de invloed van de pesterijen en de intimidatie, in de beoordeling door de werkgever van het functioneren van de werknemer, niet worden uitgesloten. Dat vormt een ernstig hiaat in dit dossier. In dat licht bezien schiet de enkele opmerking van de werkgever, dat de werknemer steeds in een slachtofferrol zou vervallen, te kort. Het mag als een feit van algemene bekendheid worden verondersteld dat pesten een van de belangrijkste oorzaken vormt van conflicten op de werkvloer.

De werknemer mocht dus blijven en werd (op eigen verzoek) overgeplaatst naar een andere vestiging, met hopelijk een frisse start. Klik hier voor de uitspraak van de rechter.

Wat als je gepest wordt?

Veel mensen schamen zich als ze worden gepest en vragen daarom niet of laat om hulp.

Het advies is: schaam je niet, laat de situatie niet te lang duren en vraag hulp van iemand die je vertrouwt. Dat kan de bedrijfsarts zijn, iemand van personeelszaken, een door de werkgever aangestelde vertrouwenspersoon, je leidinggevende enzovoort. Als je niemand van de kant van de werkgever vertrouwt, vertel je verhaal dan aan iemand buiten het bedrijf, bijvoorbeeld je huisarts.

En bedenk: pesten op het werk … dat kan echt niet.

Heb je vragen? Bel of mail met Hedy Bollen.

Goed nieuws over vrije advocaatkeuze!

10 april 2016 arbeidsrecht Reacties uitgeschakeld voor Goed nieuws over vrije advocaatkeuze!
Vrije advocaatkeuze in alle ontslagprocedures

Stel, uw werkgever wil u ontslaan via de rechter of het UWV. U heeft een rechtsbijstandsverzekering en wilt daar in zo’n geval natuurlijk gebruik van maken. Kunt u dan zelf een advocaat kiezen?

Ja, dat recht heeft u. Sinds vorige week is duidelijk dat het recht op vrije advocaatkeuze geldt voor álle ontslagprocedures, dus ook voor de procedure bij het UWV. De verzekeraar moet dan de kosten van de advocaat die u heeft gekozen, vergoeden.

Wat vooraf ging

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Verzekeraars zoals DAS, ACHMEA en Arag zijn dus belangrijke spelers op de markt voor juridische dienstverlening.

Er is jarenlang discussie geweest over de vraag of en wanneer een verzekerde het recht heeft om zelf een advocaat te kiezen als hij in een procedure betrokken raakt. De verzekeraars zeiden: wij bepalen door wie de zaak wordt behandeld en niet de klant. Vanuit de verzekeraars wel begrijpelijk, want het inschakelen van eigen medewerkers kost minder geld dan wanneer er een externe advocaat moet worden ingehuurd.

Maar: binnen Europa zijn vaste regels voor rechtsbijstandverzekeringen afgesproken. In die regels staat met zoveel woorden dat elke verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze als er in zijn of haar zaak een procedure wordt gevoerd.

In 2013 besliste de hoogste Europese rechter al dat klanten van verzekeraars een eigen advocaat mogen kiezen in procedures bij de rechter.

Het goede nieuws

Nu heeft de Europese rechter bepaald dat die vrije advocaatkeuze ook geldt als de procedure wordt gevoerd bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of het UWV. Het UWV (onderdeel van de overheid) behandelt ontslagprocedures. Goed nieuws dus voor de klant/consument.

Waaarom een eigen advocaat? 

Wat zijn redenen om een eigen advocaat te willen kiezen? De belangrijkste is misschien wel dat het contact met een advocaat – doorgaans iemand bij u in de buurt – vaak een stuk persoonlijker is dan het contact met de rechtsbijstandsverzekeraar. Zeker als het gaat om zaken waar emoties bij zijn betrokken, zoals een dreigend ontslag, is dat persoonlijke contact belangrijk.

Een andere reden kan zijn dat u het niet eens bent met de keuzes die de verzekeraar maakt of niet tevreden bent over de werkzaamheden.

Niet op eigen houtje

Pas op, het is niet verstandig om op eigen houtje een advocaat aan het werk zetten. Overleg eerst met uw verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren een eigen bijdrage bij de vrije advocaatkeuze en soms gelden er ook maximumbedragen die worden vergoed.

Kosten 

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn bang dat de kosten te hoog worden als iedereen een eigen advocaat mag kiezen. Die angst begrijpen wij wel. Het gemiddelde advocatentarief ligt al snel op € 175 per uur of meer. Bij ons is dat anders: wij houden onze tarieven betaalbaar. Zodat ook verzekeraars bij ons een redelijke prijs krijgen.

Heeft u vragen: bel of mail dan met Hedy Bollen. Wij helpen u graag.

Wijzigingen WW per 1 juli 2015

6 augustus 2015 Hedy Bollen Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen WW per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 is de WW gewijzigd.

  • Het wordt voor WW-ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering lager betaald werk te gaan doen.
  • WW-ers zullen sneller werk moeten accepteren dat niet aansluit bij ervaring en opleiding.
  • De berekening van de hoogte van de uitkering is veranderd.

De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 juli 2015 en gelden voor werknemers die op of na 1 juli instromen in de WW. Voor mensen die voor 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen geldt dat als de hoogte van de uitkering op of na 1 juli niet verandert er verder ook niets verandert.

Werken naast een uitkering is lonend

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt wordt hij gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. Het inkomen dat de uitkeringsgerechtigde daarbij verdient wordt deels verrekend met de uitkering zodat hij er altijd op vooruit gaat.

Voor de eerste twee maanden geldt dat 75% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient wordt verrekend met de uitkering. Dat wil zeggen dat 25% van dat inkomen ook echt extra inkomen naast de uitkering is. Na de eerste twee maanden van de uitkering wordt 70% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient verrekend met de uitkering.

Eerder op elk soort werk solliciteren

Als iemand een WW-uitkering ontvangt dan heeft hij een sollicitatieplicht. In de eerste periode is de uitkeringsgerechtigde alleen verplicht om te solliciteren op banen die passen bij zijn ervaring en opleiding. Na verloop van tijd bent ontstaat de verplichting om ook te solliciteren op banen die minder goed aansluiten bij de ervaring en opleiding. Als zo’n baan wordt aangeboden dan moet de uitkeringsgerechtigde die accepteren. Vanaf 1 juli 2015 is de periode dat dat alleen maar gesolliciteerd hoeft te worden op banen die passen bij de ervaring en opleiding verkort tot 6 maanden (dit was voordien 12 maanden).

Berekening hoogte uitkering

Nadat een werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd, stelt het UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt naar het sociale verzekeringsloon dat de werknemer verdiende in een periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.