Tag: ontslag

PESTEN OP HET WERK

6 mei 2016 Hedy Bollen Reacties uitgeschakeld voor PESTEN OP HET WERK

Pesten op het werk

Pesten op het werk komt veel voor. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 mensen wel eens is gepest op het werk. De gevolgen van pesten zijn groot. Denk aan een verminderde motivatie en productiviteit. Een hoog ziekteverzuim. Arbeidsconflicten. En niet te vergeten soms blijvende (psychische) schade voor degene die wordt gepest.

Wat is pesten eigenlijk?

Bij pesten op het werk gaat het om roddelen, buitensluiten, uitschelden, belachelijk maken, vernederende taken geven enzovoort. Pesten is niet een enkel incident, maar heeft iets structureels. Niet alleen degene die gepest wordt heeft er last van, maar ook collega’s die moeten toekijken maar er weinig aan (denken te) kunnen doen.

Wat moet de werkgever doen?

De werkgever moet zorgen voor goede, veilige werkomstandigheden, waaronder een ‘pestvrij’ werkklimaat. Het is dus de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat er niet gepest wordt op het werk.

De werkgever kan dit doen door een duidelijk beleid te voeren. Dat kan door voorlichting te geven aan de werknemers over de gevolgen van pesten …. door heel duidelijk te maken dat pesten niet wordt getolereerd … en natuurlijk door steeds adequaat in te grijpen bij pestgedrag.

De rechter komt eraan te pas

Soms leidt pesten tot arbeidsconflicten die bij de rechter terecht komen. In een recente zaak vroeg de werkgever de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden, omdat de werknemer zou disfunctioneren. Maar tijdens de procedure bleek de werknemer gepest werd door collega’s. De kantonrechter laat er geen misverstand over bestaan dat de werkgever hier een grote verantwoordelijkheid heeft, die deze werkgever niet goed had opgepakt. De gevraagde ontbinding werd geweigerd.

De kantonrechter overwoog in zijn uitspraak:

De klachten over het functioneren van de werknemer, zoals door de werkgever aangevoerd en hiervoor weergegeven, kunnen uit de aard der zaak niet los gezien worden van het feit dat de werknemer pesterijen en seksuele intimidatie op de werkvloer heeft ervaren (…). Weliswaar zijn door de werkgever veel gesprekken gevoerd met de werknemer, doch effectief zijn die niet gebleken. Steeds klinkt in het dossier de grondtoon door van het meegaan door de werkgever in de klachten van collega’s van de werknemer zonder veel weerwoord van de werknemer toe te staan. Daardoor kan de invloed van de pesterijen en de intimidatie, in de beoordeling door de werkgever van het functioneren van de werknemer, niet worden uitgesloten. Dat vormt een ernstig hiaat in dit dossier. In dat licht bezien schiet de enkele opmerking van de werkgever, dat de werknemer steeds in een slachtofferrol zou vervallen, te kort. Het mag als een feit van algemene bekendheid worden verondersteld dat pesten een van de belangrijkste oorzaken vormt van conflicten op de werkvloer.

De werknemer mocht dus blijven en werd (op eigen verzoek) overgeplaatst naar een andere vestiging, met hopelijk een frisse start. Klik hier voor de uitspraak van de rechter.

Wat als je gepest wordt?

Veel mensen schamen zich als ze worden gepest en vragen daarom niet of laat om hulp.

Het advies is: schaam je niet, laat de situatie niet te lang duren en vraag hulp van iemand die je vertrouwt. Dat kan de bedrijfsarts zijn, iemand van personeelszaken, een door de werkgever aangestelde vertrouwenspersoon, je leidinggevende enzovoort. Als je niemand van de kant van de werkgever vertrouwt, vertel je verhaal dan aan iemand buiten het bedrijf, bijvoorbeeld je huisarts.

En bedenk: pesten op het werk … dat kan echt niet.

Heb je vragen? Bel of mail met Hedy Bollen.

Wijzigingen WW per 1 juli 2015

6 augustus 2015 Hedy Bollen Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen WW per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 is de WW gewijzigd.

  • Het wordt voor WW-ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering lager betaald werk te gaan doen.
  • WW-ers zullen sneller werk moeten accepteren dat niet aansluit bij ervaring en opleiding.
  • De berekening van de hoogte van de uitkering is veranderd.

De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 juli 2015 en gelden voor werknemers die op of na 1 juli instromen in de WW. Voor mensen die voor 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen geldt dat als de hoogte van de uitkering op of na 1 juli niet verandert er verder ook niets verandert.

Werken naast een uitkering is lonend

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt wordt hij gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. Het inkomen dat de uitkeringsgerechtigde daarbij verdient wordt deels verrekend met de uitkering zodat hij er altijd op vooruit gaat.

Voor de eerste twee maanden geldt dat 75% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient wordt verrekend met de uitkering. Dat wil zeggen dat 25% van dat inkomen ook echt extra inkomen naast de uitkering is. Na de eerste twee maanden van de uitkering wordt 70% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient verrekend met de uitkering.

Eerder op elk soort werk solliciteren

Als iemand een WW-uitkering ontvangt dan heeft hij een sollicitatieplicht. In de eerste periode is de uitkeringsgerechtigde alleen verplicht om te solliciteren op banen die passen bij zijn ervaring en opleiding. Na verloop van tijd bent ontstaat de verplichting om ook te solliciteren op banen die minder goed aansluiten bij de ervaring en opleiding. Als zo’n baan wordt aangeboden dan moet de uitkeringsgerechtigde die accepteren. Vanaf 1 juli 2015 is de periode dat dat alleen maar gesolliciteerd hoeft te worden op banen die passen bij de ervaring en opleiding verkort tot 6 maanden (dit was voordien 12 maanden).

Berekening hoogte uitkering

Nadat een werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd, stelt het UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt naar het sociale verzekeringsloon dat de werknemer verdiende in een periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.