LIJST MET STUKKEN NODIG VOOR (ECHT)SCHEIDING 

 1. Geldig legitimatiebewijs
 1. Naam / adres / woonplaats / BSN / geboortedatum van:
 • Alle minderjarige kinderen
 • (aanstaande) ex-partner

Indien van toepassing bij minderjarige kinderen: akte erkenning en inschrijving gezamenlijk gezag.

 1. Indien van toepassing: huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst
 1. Bij een eigen woning:
 • laatste opgave van hypotheekverstrekker van hypotheekschuld/rente/ aflossingen
 • opgave van verzekering gekoppeld aan de hypotheek (premie, opgebouwde waarde)
 • specificatie van de WOZ-waarde
 • eerste 3 pagina’s van eigendomsakte
 • eerste 3 pagina’s van hypotheekakte
 1. Bij een huurwoning: huurovereenkomst en recente huurspecificatie
 1. Meest recente jaaropgaven van werkgever en/of uitkeringsinstantie
 1. Laatste drie salarisspecificaties en salarisspecificatie van december van het vorige jaar
 1. Meest recente aangifte en aanslag inkomstenbelasting
 1. Kopie polis ziektekostenverzekering
 1. Indien er sprake is van een onderneming: jaarrekening en belastingaangifte van de afgelopen drie jaren, bewijs van premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 1. Recent afschrift van alle bank-, spaar-, beleggingsrekeningen en aandelen, ook van de kinderen
 1. Lijfrentepolissen / levensverzekeringen / beleggingsverzekeringen e.d.: afschrift polis met vermelding verzekeringnemer, premie en zo mogelijk de opgebouwde waarde
 1. Schulden: opgave met bewijsstukken van alle schulden met maandelijkse kosten/aflossing
 1. Gegevens van andere waardevolle bezittingen, zoals kenteken van auto, motor, caravan etc.
 1. Bij gemeenschap van goederen:
 • gegevens over schenkingen en/of erfenissen met uitsluitingsclausule
 • gegevens over een ontvangen ontslagvergoeding en uitkering uit smartengeld.
 1. Gegevens over eventuele verrekening van vermogen: is er privégeld in een gemeenschappelijk goed (bijv. de woning) gestoken of gemeenschapsgeld in een privégoed?
 1. Pensioenaanspraken: recent jaaroverzicht met opgebouwde waarde van ouderdomspensioen en (indien van toepassing) nabestaandenpensioen.
 1. Eventuele andere stukken die relevant zijn.

NB Check altijd of er testamenten aangepast moeten worden (uw eigen testament of het testament van mensen van wie u mogelijk gaat erven).