Posts under:

TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE: OPLOSSING IN ZICHT

11 april 2019 Reacties uitgeschakeld voor TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE: OPLOSSING IN ZICHT

TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE

U kent het wellicht als werkgever.  U heeft een werknemer in dienst die al twee jaar arbeidsongeschikt is. U heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in herstel en re-integratie, maar dat is allemaal niet gelukt. Dat kan gebeuren.

U zou het liefst de arbeidsrelatie na die twee jaar willen beëindigen, maar dan moet u náást de loonkosten van de laatste jaren ook nog eens de zogenaamde transitievergoeding betalen.

De transitievergoeding is de vergoeding die iedere werkgever moet betalen, wanneer op diens initiatief de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een werknemer die twee jaar of langer in dienst is.

Als werkgever voelt u zich in deze situatie dubbel ‘gepakt’. En vooral voor kleine werkgevers is deze constructie ook nauwelijks betaalbaar.

Wat doet u dan als werkgever?

Slapend dienstverband

U kunt het dienstverband laten inslapen. Na twee jaar ziekte hoeft u geen loon meer te betalen en zou u de arbeidsovereenkomst mogen beëindigen. Maar dat laatste doet u niet, u laat de arbeidsovereenkomst ‘slapend bestaan’, om te voorkomen dat u de transitievergoeding moet betalen. Op zich een praktische oplossing, maar het voelt niet goed; u wilt eigenlijk afscheid nemen, maar op deze manier dat lukt niet.

Ook voor de werknemer is een dergelijke situatie vaak verre van plezierig. Hij of zij ‘bungelt’ aan de lijn van de werkgever en zal zich niet zelden tekort gedaan voelen.

Gelukkig is er een oplossing in zicht.

Wet compensatie transitievergoeding

In de zomer van 2018 is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen. Deze wet regelt dat de werkgever die wegens ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer, daarvoor in beginsel wordt gecompenseerd door het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds.

Goed nieuws voor de werkgever en de werknemer.

De nieuwe wet geeft daarnaast aanspraak op compensatie van transitievergoedingen die (sinds 2015) zijn betaald vóór de inwerkintreding van de wet, op voorwaarde de het verzoek om compensatie binnen bepaalde tijd wordt ingediend. Er zit dus terugwerkende kracht in deze regeling. Ook dat is goed nieuws. Naar verwachting zal de wet met ingang van april 2020  van kracht worden.

Uit de toelichting op deze wet blijkt dat het dus wel degelijk de bedoeling is dat werknemers ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid, recht hebben op een transitievergoeding.

Recente ontwikkelingen

Maar op 27 december 2018 heeft het scheidsgerecht gezondheidszorg in een arbitraal vonnis op verzoek van een bijna drie jaar arbeidsongeschikte werknemer bepaald, dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer moest opzeggen, zodat die laatste zijn transitievergoeding kon opeisen. Dat is een novum waarbij dus eigenlijk een voorschot wordt genomen op de nieuwe wet.

Het gaat hier echter niet om een uitspraak van een “echte” rechter, maar van een arbiter, een scheidsrechter, en die is strikt genomen niet gebonden aan de (huidige) wet- en regelgeving.

De grote vraag is of ook kantonrechters zullen gaan anticiperen op de nieuwe wet.

We wachten met spanning af.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over deze kwestie of over andere arbeidsrechtelijke zaken, neem dan contact op met  mr. Frank Peeters. Hij kan u verder helpen.

Tel: 0544-760036 of 06-304 606 88

E: peeters@bollenvanscheppingen.nl


 

WIJZIGINGEN WW PER 1 JULI 2015

18 juli 2015 Reacties uitgeschakeld voor WIJZIGINGEN WW PER 1 JULI 2015

Wijzigingen in de Werkloosheidswet

Per 1 juli 2015 is een aantal regels van de WW gewijzigd.

  • De berekening van de hoogte van de uitkering verandert.
  • Het wordt voor WW-ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering in lager betaald werk te gaan werken.
  • WW-ers zullen sneller werk moeten accepteren dat niet aansluit bij ervaring en opleiding.

De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 juli 2015 en gelden voor werknemers die op of na 1 juli instromen in de WW. Voor mensen die voor 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen geldt dat als de hoogte van de uitkering op of na 1 juli niet verandert er verder ook niets verandert.

Berekening hoogte uitkering

Nadat een werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt vanaf 1 juli 2015 gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat de werknemer verdiende in een periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Werken naast een uitkering is lonend

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt wordt hij gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. Het inkomen dat de uitkeringsgerechtigde daarbij verdient wordt deels verrekend met de uitkering zodat hij er altijd op vooruit gaat.

Voor de eerste twee maanden geldt dat 75% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient wordt verrekend met de uitkering. Dat wil zeggen dat 25% van dat inkomen ook echt extra inkomen naast de uitkering is. Na de eerste twee maanden van de uitkering wordt 70% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient verrekend met de uitkering.

Eerder op elk soort werk solliciteren

Als iemand een WW-uitkering ontvangt dan heeft hij een sollicitatieplicht. In de eerste periode is de uitkeringsgerechtigde alleen verplicht om te solliciteren op banen die passen bij zijn ervaring en opleiding. Na verloop van tijd bent ontstaat de verplichting om ook te solliciteren op banen die minder goed aansluiten bij de ervaring en opleiding. Als zo’n baan wordt aangeboden dan moet de uitkeringsgerechtigde die accepteren. Vanaf 1 juli 2015 is de periode dat dat alleen maar gesolliciteerd hoeft te worden op banen die passen bij de ervaring en opleiding verkort tot 6 maanden (dit was voordien 12 maanden).

HANDIGE FACTSHEETS NIEUWE ONTSLAGRECHT

5 juni 2015 Reacties uitgeschakeld voor HANDIGE FACTSHEETS NIEUWE ONTSLAGRECHT

De overheid geeft goede voorlichting over het nieuwe ontslagrecht. Hieronder staan een aantal handige factsheets.