Loon op tijd betalen

Een werkgever is verplicht om het afgesproken loon op tijd te betalen. Normaal gesproken staat de betalingstermijn in het arbeidscontract of in de cao. In geval van maandloon moet er meestal betaald worden vóór het einde van de maand waarin gewerkt is.

Als er geen betalingstermijn is afgesproken, dan geldt de wettelijke regeling. Bij weekloon moet er dan betaald worden binnen een week nadat het werk is gedaan en bij maandloon binnen een maand daarna.

Wat als de werkgever (zonder goede reden) niet of te laat betaalt?

Het eerste wat u moet doen, is een mail of brief sturen naar uw werkgever waarin u vraagt om betaling van het achterstallige loon, eventueel met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente (zie hierna). Als de werkgever dan nog niet betaalt, kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Dat kan via een spoedprocedure (een kort geding) of via een normale procedure. Een advocaat kan u daarbij helpen.

Wettelijke verhoging en rente

Behalve op het achterstallige loon heeft u ook recht op de zogenaamde wettelijke verhoging. Dat is de boete die de werkgever moet betalen als hij het loon niet (op tijd) betaalt. Die boete is afhankelijke van het aantal dagen dat er te laat is betaald.

  • Over de eerste drie dagen betaalt de werkgever geen boete.
  • Over dag vier tot en met acht is de boete vijf procent per dag van het bruto loon.
  • Vanaf dag negen is de boete één procent per dag.
  • De maximale boete is 50% van het achterstallige loon, die wordt dus bereikt bij 30 dagen te laat betalen.

De wettelijke verhoging kan dus snel behoorlijk oplopen. Maar pas op: meestal matigt de rechter de boete tot zo’n 10 à 20%. Dat is alleen anders wanneer de werkgever het echt heel bont heeft gemaakt.

Daarnaast heeft u ook nog recht op de gewone wettelijke rente over het achterstallige loon plus de wettelijke verhoging. U moet daar in de procedure bij de kantonrechter wel expliciet om vragen.

Hoe verloopt de procedure?

Als u voor een spoedprocedure kiest – bijvoorbeeld omdat de werkgever helemaal niet meer betaalt en u zonder geld zit – gaat alles snel. Uw advocaat maakt een dagvaarding en neemt contact op met de rechtbank om te vragen wanneer er zo snel mogelijk een rechtszitting kan plaatsvinden. Die datum komt in de dagvaarding te staan. Daarna stuurt de advocaat de dagvaarding naar de deurwaarder en de deurwaarder levert de dagvaarding af bij de werkgever.

In de dagvaarding staat uw hele verhaal en eindigt met datgene wat u precies van de werkgever eist (loon, wettelijke verhoging, wettelijke rente, de kosten van de procedure).

De werkgever krijgt geen gelegenheid – zoals bij een normale procedure – om een schriftelijke reactie te geven. Er komt meteen een rechtszitting op de datum die in de dagvaarding staat.

Tijdens de zitting krijgen beide partijen de kans om hun verhaal toe te lichten en kan de rechter allerlei vragen stellen.

Na de zitting doet de rechter uitspraak. Meestal is dat zo’n twee weken na de zitting. Soms – in zeer dringende gevallen – kan de rechter ook sneller uitspraak doen.

Een gewone procedure (ook wel ‘bodemprocedure’ genoemd) duurt langer, omdat de werkgever kan de gelegenheid krijgt om na de dagvaarding schriftelijk te reageren. De zitting vindt dan ook niet op heel korte termijn plaats. Een gewone procedure kan wel zes maanden tot een jaar duren.

Kosten van de procedure

Het uitbrengen van een dagvaarding kost ongeveer € 80.

Als eisende partij moet u griffierecht aan de rechtbank betalen. Als u een advocaat heeft, regelt uw advocaat dat voor u. De hoogte van het griffierecht hangt af van de hoogte van uw vordering. Bijvoorbeeld: bij een vordering tussen € 500 en € 12.500, is het griffierecht € 223. Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan is het griffierecht € 79.

Kijk hier voor de verschillende bedragen.

Daarnaast moet u de kosten van uw advocaat betalen.

Maar let op: als u de zaak wint, zal de rechter bepalen dat uw werkgever de proceskosten aan u moet betalen. De werkgever moet dan de dagvaarding, het griffierecht en een deel van de advocaatkosten betalen.